Lønpolitik

1. Indledning

Sigtet med Dronninglund Friskoles lønpolitik er at fastlægge bestemmende værdier og mål for løndannelsen.

Lønpolitikken skal i det daglige virke som et værktøj for både leder og medarbejdere til brug for forhandlinger om Ny Løn.

Det er formålet med Dronninglund Friskoles lønpolitik, at den skal være med til at understøtte skolens mål.

Gennem udviklende arbejdsbetingelser, et godt samarbejde samt velkvalificerede og veluddannede personale, skal lønpolitikken således være med til at sikre den bedst mulige skolegang for skolens elever.

2. Lønpolitikken

 • Løndannelsen skal i praksis understøtte skolens ønske om en højt kvalificeret arbejdsplads, hvor kvalifikationer, udvikling, fleksibilitet og arbejdsmæssigt engagement bliver påskønnet.
 • Det er Dronninglund Friskoles målsætning at skabe åbenhed og gennemskuelighed i løndannelsen på skolen.
 • Løndannelsen er et anliggende mellem ledelsen, medarbejderne og den forhandlingsberettigede organisation.
 • Dronninglund Friskoles bestyrelse kan træffe beslutning om særlige lønpolitiske indsatsområder som led i budgetlægningen og fastlæggelsen af de overordnede mål for skolens virke og udvikling.

2.1. Lønpolitikkens struktur

Lønpolitikken drøftes en gang om året i forbindelse med lokalaftaleforhandlinger.

Formålet hermed er:

 • at sikre at der i løndannelsen tages højde for de af bestyrelsen fastlagte mål og prioriteringer.
 • at sikre at der tages højde for de problemstillinger leder og medarbejdere oplever i hverdagen
 • at ingen medarbejder er i tvivl om, hvilke krav og målsætninger, der er gældende, samt hvorvidt der er knyttet lønmæssige konsekvenser dertil

2.2 Lønelementernes anvendelse

Lønpolitikken er det overordnede grundlag for lønfastsættelsen

Når lønpolitikken føres ud i livet, lægges der vægt på at følgende holdninger iagtages ved udlodning af lønelementer:

Motivation

Engagerede, motiverede og velkvalificerede medarbejdere er den vigtigste ressource på skolen. Lønnen er en af flere vigtige faktorer, som kan bruges til at øge de ansattes engagement og motivation.

Synlighed

Det er væsentligt, at der er åbenhed og synlighed omkring løndannelsen, og at lønfastsættelsen sker på objektivt grundlag.

Ligeløn

Udgangspunktet for en god lønpolitik er på samme tid både at lige og ligeværdigt arbejde honoreres ens.

2.3. Definition af lønandele

I løndannelsen er der følgende elementer:

 • Grundlønnen er centralt aftalt mellem finansministeriet og de faglige organisationer.
 • Funktionsløn tager udgangspunkt i jobbet. Funktionslønnen skal dække de funktioner samt ansvarsområder, der ligger på stillingen ud over de funktioner, der forudsættes i grundlønnen. Det aftales ledelse og den forhandlingsberettigede organisation imellem, hvad der udløser funktionsløn.
 • Kvalifikationsløn ydes ud over grundløn og evt. funktionsløn, og tager udgangspunkt i objektive kriterier som f. eks. den enkelte medarbejders uddannelse og erfaring. Det aftales ledelse og den forhandlingsberettigede organisation imellem, hvad der udløser kvalifikationsløn.
  • Anvendelse af ovennævnte løndele sker som hovedregel fremadrettet, og ydes i form af enten varige eller midlertidige lønforbedringer. Tillæg er pensionsgivende. I særlige tilfælde kan der tildeles engangsbeløb.
 • Resultatløn baseres på opfyldelse af bestemte målelige eller konstaterbare resultater af enten kvantitativ eller kvalitativ karakter. Resultatløn udmøntes som hovedregel som midlertidige tillæg eller engangsbeløb.

3.Økonomi

Løndannelsen udmøntes indenfor de af bestyrelsen fastlagte budgetter.

 4.Kompetencer

Skoleleder har kompetencen til at forhandle ud fra de af bestyrelsen fastsatte kriterier.

5. Procedurer

Tidsfrister

Der forhandles en gang om året. Fremsætter ingen af parterne krav om forhandling, tages der ikke initiativ til afholdelse af en forhandling.

Forslag, der ønskes drøftet, skal fremsættes skriftligt over for modparten, og der forhandles senest 6 uger efter modtagelsen af en forhandlingsbegæring.

Åbenhed og prioritering af Lønmidler

I forbindelse med selve forhandlingssituationen er det vigtigt, at der er åbenhed og synlighed omkring den samlede lønsum, som er udgangspunkt for den forhandlingssum, der er til rådighed. Det er skolelederens ansvar, at tilvejebringe og orientere om den samlede lønsum.

6. Ikrafttræden

Lønpolitikken træder i kraft ved bestyrelsens godkendelse.

 

Bent ChristensenHelle Gjerløv Møller
FormandSkoleleder

Dronninglund Friskole • Fredensgade 4A • 9330 Dronninglund • Tlf.: 98 84 30 99 • mail@dronninglundfriskole.dk