Sorg- og kriseplan

NÅR EN ELEV DØR

Lige efter dødsfaldet
Skolelederen underretter klasselæreren.
Det øvrige personale – lærere, SFO, tandlæge, psykolog og sundhedsplejersken underrettes hurtigst muligt af lederen. Skolelederen vil desuden underrette det personale som ikke er til stede på skolen.
Elevens klasse underrettes af klasselæreren/teamet, som ”beholder” klassen resten af skoledagen. Desuden sørger klasselæreren/teamet for:

* at ingen elever sendes hjem før forældrene er underrettet om det skete (eleverne får brev med hjem – se senere). Forældrene gøres endvidere opmærksom på, at ingen elever bør være alene hjemme, når de kommer hjem fra skolen.

* at elever, som ikke er tilstede, underrettes om det skete.

Under samtalen/samværet med eleverne er det vigtigt at huske på:

* at der tales åbent og konkret om det, der er sket.

* at der skabes mulighed for, at eleverne kan tale om det, de tænker og føler under fortrolighed.

Skolens øvrige klasser underrettes af ”deres” lærere eller af skolens ledelse.

Klassens lærere vurderer derefter selv, hvad der er mest hensigtsmæssigt resten af skoledagen. Tiden må have lov til at stå stille i sådan en situation. Væsentligt er dog, at eleverne er på skolen, indtil skoledagen er forbi. Lærerne bør være opmærksomme på elever, som reagere særlig voldsomt på det skete, og eventuelt underrette hjemmet, inden eleven sendes hjem. Flaget hejses på halv stang, når samtlige klasser er underrettet. Det er ledelsens opgave at drage omsorg for, at dette bliver gjort.

Der skrives et brev til klassekammeraternes hjem. Ledelsen drager omsorg for dette – i samarbejde med teamet.

Forslag til tekst:
Klassen har i dag modtaget den sørgelige/tragiske besked, at _______________ er død. Dette er naturligvis noget, som vi alle, og især klassens elever, berøres dybt af. I klassen har vi givet tid og rum til at tale om dødsfaldet, og det vil vi også gøre i den nærmeste fremtid. I morgen vil der være en mindehøjtidelighed i forbindelse med morgensamlingen. Det vil være af stor betydning for børnene, at man også i hjemmet taler åbent om det indtrufne. Hvis der bliver brug for yderligere oplysninger eller hjælp, er I velkomne til at kontakte os,

 

Dronninglund Friskole, den__________________________

 

Klasselærer Skoleleder

 

Der skrives en meddelelse til samtlige elever på skolen om dødsfaldet. Dette er ledelsens opgave.

Mindehøjtideligheden for skolens elever og ansatte bør afholdes helst dagen efter meddelelsen om dødsfaldet. Hvis det er muligt, inddrages eleverne fra den pågældende klasse i planlægningen af mindehøjtideligheden, f.eks. med ideer til salmer/sange, musik, udsmykning og forskellige indlæg. Klasselæreren eller teamet drager omsorg for, at de pårørende inviteres til mindehøjtideligheden.

 

HER SKAL INDS. KONDOLENCEBREV! (KLASSELÆRERENS BREV TIL DE PÅRØRENDE)

 

OM BEGRAVELSEN

 

Klasselæreren/teamet spørger de pårørende, om de ønsker at lade elevens klassekammerater deltage i begravelsen. Hvis de pårørende er indforstået hermed, sker følgende:

* Når dagen for begravelsen er fastsat, får elevens klasse en kortfattet mundtlig meddelelse om deltagelse i begravelsen.
* Fra 0 – 7. klasse får eleverne desuden en skriftlig meddelelse med hjem om deltagelsen i begravelsen, da disse elever nok bør følges med en voksen.

Det vil være godt, at så mange af eleverne som muligt kan være med til begravelsen, da det kan være af stor betydning for bearbejdningen af sorgen i den nærmeste tid. Dog er det væsentligt, at frivilligheden råder. Der må ikke øves noget pres.
Forslag til tekst (0. – 7. klasse):

Der er bestemt, at ____________________ s begravelse finder sted _____________ den __________. I forståelse med _________________s forældre vil klassen kunne deltage i begravelsen.

Deltagelsen er naturligvis frivillig, men det vil være godt, hvis så mange som muligt deltage.

Dette kan være af stor betydning for bearbejdningen af sorgen i den kommende tid. Skolens ledelse, klasselæreren og faglærerne vil deltage, men det er vigtigt, at børnene også har en anden voksen med sig.

Dronninglund Friskole den _________________

 

Klasselærer Skoleleder

 

Klasselæreren/teamet taler på forhånd med klassen om, hvad der skal ske ved begravelsen – dette er vigtigt, hvad enten børnene skal deltage i begravelsen eller ej.

Klasselæreren skal være opmærksom på at elever kunne have brug for at skrive en sidste hilsen.

Klasselæreren/teamet sørger for at sende blomster til begravelsen fra klassen, og ledelsen senderblomster fra skolen.

På begravelsesdagen hejses flaget på halv stang. (Efter begravelsen skal flager på hel). Ledelsen drager omsorg for dette.

TIDEN EFTER BEGRAVELSEN.

Klasselæreren sørger for at der skrives et mindeord i ”Gnisten”

Det kan have stor betydning for klassen, at den afdøde elevs stol og bord bliver stående i klasseværelset et stykke tid – sæt eventuelt lys og blomster på bordet. Der kan også være andre konkrete ting, der minder om vedkommende, som det kan tages vare på.

Det er en god idé at lade klassens elever skrive til afdødes hjem.

Klassen kan besøge gravstedet (måske ved bestemte lejligheder).

Samtaler i klasse i tiden efter begravelsen, hvor man sætter ord på tanker og følelser i forbindelse med det skete, vil fortsat have stor betydning. Vær i den sammenhæng opmærksom på børnenes signaler, der fortæller hvornår de er klar til at tale om det skete.

Elevernes sorgreaktioner er forskellige:

* Nogle ”bearbejder” hurtigt sorgen efter dødsfaldet. Andre vil først få mærkbare reaktioner nogen tid efter.
* Skyldfølelser er typiske udslag af sorgreaktioner hos børn og unge. Hos børn forbindes skyldfølelsen ofte med, om de fortsat kan lege og have det sjovt. Både hos børn og teenagere forbindes den tit med ”magisk” tænkning”: Døde hun, fordi jeg gjorde noget grimt ved ham?

Sorgens fire stadier:

Chokfasen: Varer fra det øjeblik til nogle døgn.
Reaktionsfasen: Kan vare i flere uger.
Bearbejdningsfasen: Kan vare i over et år.
Nyorienteringsfasen: Vil bestå hele tiden. Individet vil leve med et ar i sjælen, som aldrig forsvinder.

 

På biblioteket findes materialer fra Kræftens Bekæmpelse, og desuden findes der bådeskønlitteratur og faglitteratur, som vil være anvendelig i denne situation.
Skolesundhedsplejersken, skolepsykologen og præsten kan være vigtige ressourcepersoner i opfølgningsarbejdet.

Det er vigtigt, at klasselæreren får meget støtte og hjælp af kollegerne i hele forløbet.

Ledelsen tager initiativ til, at teamet efter en kortere periode efter begravelsen samles og taler om, hvordan det går i klassen.

I tilfælde af trafikuheld er det væsentligt, at politiet orienterer om det skete for at udrydde eventuelle forestillinger.

I tilfælde, hvor lærere er til stede ved trafikulykker, skal ledelsen sørge for, at der efterfølgende tilbydes psykologhjælp.

NÅR EN ELEV MISTER EN AF SINE NÆRMESTE

(mor, far, eller søskende)

Lige efter dødsfaldet

Den, der hører eller modtager besked om dødsfaldet, underretter skolens ledelse.

Skolens ledelse underretter klasselæreren.

Alle skolens ansatte informeres.

Den berørte klasse orienteres af klasselæreren/teamet. Der skal i klassen gives tid og rum til at tale om det skete. Fortæl – om muligt – hvad der er sket. Forbered kammeraterne på, at eleven kan være mere sårbar end ellers, og at de derfor bør vise ekstra omtanke, når han/hun kommer i skole igen. Tal om vigtigheden af at tale med kammeraten om det skete – det gør ikke kammeraten mere ked af det – det værste er jo skat, og han/hun kan ikke blive mere ked af det!

Men naturligvis skal det foregå under hensyntagen til kammeratens grænser og behov. ( Se endvidere ”Når forældre dør” fra Kræftens Bekæmpelse)

Klasselæreren/teamet aftaler med klassen, om der skal sendes blomster, breve eller andre hilsner til den berørte elev.

Ledelsen drager omsorg for – samarbejde med teamet – at der forfattes et brev til den berørte klasses forældre.

Forslag til tekst:
Klassen har i dag modtaget den tragiske/sørgelige besked,
at …….………………….s …………………. er død.
Dette er noget, som vi alle – og også klassens elever berøres dybt af. I klassen har vi givet tid og rum til at tale om dødsfaldet, og det vil vi også gøre i den nærmeste fremtid. Det vil være af stor betydning for børnene, at man også hjemme taler åbent om det indtrufne. Hvis der bliver brug for yderligere oplysninger eller hjælp, er I velkomne til at kontakte os.

 

Dronninglund Friskole, den _____________________

 

Klasselærer Skoleleder

 

OM BEGRAVELSEN

Klasselæreren/teamet spørger den berørte elevs hjem, om det er i orden at nogle fra klassendeltager i begravelsen.

Hvis de pårørende er indforstået hermed, aftaler klasselæreren med klassen og forældrene, hvem der deltager og hvordan. Især i de mindre klasser er det vigtigt, at eleverne deltager med ”sin egen” ledsagende voksen. Det er væsentligt, at frivilligheden råder. Der må ikke øves noget pres. Ligeledes aftaler klasselæreren med klassen og forældrene, om der skal sendes blomster til begravelsenfra klassen, elever og forældre.

Skolens ledelse sender blomster til begravelsen på Dronninglund Friskoles vegne.

Tiden efter begravelsen

Klasselæreren/teamet skal være opmærksom på:

* at der efter behov tales med barnet om, hvordan det går. Der kan evt. henvises til andre, f.eks. sundhedsplejersken som også kan rådgive om sorggrupper m.m.

* samtaler og situationer i klassen, hvor barnet kan føle sig berørt

* at tænke på mærkedage for barnet

* at der kan være behov for at tale konkret om dødsfaldet og savnet i lang tid – også for at gøre de andre elever bevidste om, hvor lang tid sorg tager.

* at tilbyde at gå med på kirkegården, evt. sammen med klassen.

* at have jævnlig kontakt med hjemmet, også for at sikre, at barnet og familien får oplysninger om muligheder for hjælp fra rådgivningsgrupper, sorggrupper eller andet.

* om emner som ”At miste”, ”Døden” eller lignende skal tages op i klassen
Elevernes forskellige sorgreaktioner:

* Nogle bearbejder hurtigt sorgen, efter at dødsfaldet er kendt. Andre vil først få mærkbare reaktioner nogen tid efter.

* Skyldfølelser er typisk udslag af sorgreaktioner hos børn og unge. Hos børn forbindes skyldfølelsen ofte med, om de fortsat kan lege og have det sjovt. Både hos børn og teenagere forbindes den tit med ”magisk tænkning”: Døde hun, fordi jeg sagde hun var dum? Døde han, fordi jeg gjorde noget grimt ved ham?
Skolepsykologen kan være nyttig som ressourceperson i opfølgningsarbejdet.

NÅR PERSONALE DØR

Lige efter dødsfaldet

Skolelederen underretter personalet og bestyrelsen om det skete. Dette sker ved, at medarbejderne samles i det førstkommende frikvarter. Ledelsen vil desuden underrette personale, som ikke er til stede på skolen.

Klasserne informeres i den efterfølgende time af den lærer der skal have klassen. Der bør dog foretages skemarokeringer i følgende tilfælde:

* Hvis klassen har mistet sin klasselærer, underretter skolelederen den pågældende klasse.

* Klasser, der har et stort kendskab til den pågældende lærer, bør have meddelelsen af deres klasselærer.

Klassens lærere afgør, hvad der skal ske resten af dagen, eller meddeler det skete til hele skolen.
Under samtalen/samværet med eleverne er det vigtigt at huske på:

§ at der tales åbent om og konkret om det skete

§ at der skabes mulighed for, at eleverne kan tale om det, de tænker og føler

§ at tiden må have lov at stå stille
Flaget hejses på halv stang, når samtlige er underrettet. Det er ledelsens opgave at drage omsorg for, at dette bliver gjort.

Der skrives en meddelelse til samtlige elever på skolen om dødsfaldet. Dette er ledelsens opgave.

Forslag til tekst:

 

Skolen har i dag modtaget den sørgelige/tragiske besked, at

___________________________ er afgået ved døden.

Dette er naturligvis noget, som vi alle – og især de klasser, som har haft

________________________, berøres dybt af.

I de nærmeste dage vil vi bruge tid på at tale om det, som er sket. I morgen deltager skolens elever og ansatte i en mindehøjtidelighed. Det vil være af stor betydning for børnene, at man også i hjemmet taler åbent om det indtrufne. Kontakt os gerne for yderligere information eller hjælp.

 

Dronninglund Friskole, den ____________________________

Skoleleder
Mindehøjtideligheden for skolens elever og ansatte bør afholdes helst dagen efter meddelelsen om dødsfaldet.

Hvis det er muligt, inddrages eleverne i, hvad der skal ske under mindehøjtideligheden, eventuelt med ideer til salmer/sange, musik, udsmykning og andre indlæg. Ledelsen drager omsorg for,at de pårørende inviteres til mindehøjtideligheden.

Om begravelsen

Skolelederen informerer personalet om begravelsen. Desuden spørger skolelederen de pårørende, om de ønsker at lade eleverne deltage i begravelsen.

Hvis de pårørende er indforstået hermed, sker følgende:

Klasselæreren informerer mundtligt sin klasse om muligheden for at deltage i begravelsen.

De enkelte klasser aftaler selv med deres lærer, hvordan den evt. deltagelse kan organiseres m.h.t. transport, blomster, ansvar, (evt. forældredeltagelse) m.v.

Fra 0.kl. – 7. kl. får eleverne desuden en skriftlig meddelelse med hjem om deltagelse i begravelsen, da disse elever bør følges med en voksen. Dette sørger ledelsen for – i samarbejde med klasselæreren.

 

Forslag til tekst:

Det er bestemt, at ___________________s begravelse finder

 sted___________________________ den ___________________________________.

 

I forståelse med de pårørende kan eleverne fra_______ deltage. Deltagelsen er

naturligvis frivillig, men kan få betydning for bearbejdningen af sorgen i den

kommende tid. Personalet fra skolen vil deltage, men det er vigtigt, at børnene har

”sin egen” voksen med sig.

 

Skoleleder Klasselærer

 

Skolens ledelse sender blomster til begravelsen på skolens vegne.
På begravelsesdagen hejses skolens flag på halv stang. (Efter begravelsen hejses flaget på hel). Ledelsen drager omsorg for dette.

Skolen lukkes i det omfang, det skønnes nødvendigt.

Tiden efter begravelsen.

Ledelsen, lærerne eller eleverne skriver mindeord i ”Gnisten.”

Det er vigtigt med kollegial støtte og hjælp. Markér evt. på lærerværelset med lys/blomster.

Samtaler i klassen/klasserne efter begravelsen, hvor man sætter ord på tanker og følelser i forbindelse med det skete, vil fortsat have stor betydning.

På de ældste klassetrin kan det også være givende med sådanne samtaler i mindre grupper.

Vær opmærksom på elevernes og de ansattes forskellige sorgreaktioner.

Nogle ”bearbejder” hurtigt sorgen efter dødsfaldet. Andre vil først få mærkbare reaktioner nogen tid efter.

Skyldfølelser er typiske udslag af sorgreaktioner hos børn og unge. Hos børn forbindes skyldfølelsen ofte med, om de fortsat kan lege og have det sjovt. Både hos børn og teenagere forbindes den tit ”magisk tænkning”: Døde hun, fordi jeg sagde, at hun var dum?

Døde han, fordi jeg gjorde noget grimt ved ham?

 

Sorgens fire stadier:

1. Chokfasen: Varer far et øjeblik til nogle døgn.
2. Reaktionsfasen: Kan vare flere uger.
3. Bearbejdningsfasen: Kan vare i over et år.
4. Nyorienteringsfasen: Vil bestå hele tiden. Individet vil leve med et ar i sjælen, som aldrig forsvinder.

På skolens bibliotek findes materiale fra Kræftens Bekæmpelse, og desuden findes der bådeskønlitteratur og faglitteratur, som vil være anvendelig i denne situation.

Præst, skolesundhedsplejersken og skolepsykologen kan være mulige ressourcepersoner i opfølgningsarbejdet.

NÅR PERSONALE MISTER NÆRTSTÅENDE SLÆGTNING

Lige efter dødsfaldet.

Skolelederen underretter personalet.

Teamet underretter de klasser samt eleverne der har læreren, efter aftale med læreren om årsag og fravær.

Der sendes en buket blomster til familien fra skolen.

Personalepolitik (den pågældende oplyses om personalepolitikkens indhold på dette område).

§ Dit arbejde vil blive passet forsvarligt, og vi informerer i det omfang, det er nødvendigt.
§ Du har ledelsens fulde opbakning til at bruge den nødvendige tid til restitution.
§ Du skal ikke tænke på skolen, før du føler dig parat til det igen, og du kan evt. starte op på deltid.
§ Du skal sige til, hvis du får brug for professionel hjælp.

Tanken er, at man skal føle sig støttet i situationen og komme godt tilbage på arbejde igen.

NÅR ELEVER OPLEVER KRISER

Eks. i forbindelse med skilsmisse eller alvorlig sygdom

§ Klasselæreren er særligt opmærksom på elevens trivsel og reaktioner.
§ Klasselæreren rådgiver og vejleder om muligheder for hjælp.
§ Klasselæreren videregiver nødvendige oplysninger til lærerkollegiet.
§ Klasselæreren sørger for løbene kontakt til hjemmet.

 

HÅNDTERING AF ULYKKER

Når ulykken sker udenfor skolen

Lærerens håndtering af ulykken:

§ Gør håndteringen af ulykkessituationen lettere ved at medbringe mobiltelefon på ture.

§ Skaden/ulykken begrænses og hjælp tilkaldes (112)

§ Læreren tager sig af den/de forulykkede elev(er), indtil hjælpen når frem.

§ Læreren skaffer sig overblik over situationen: Hvad er sket? Hvem er involveret? Hvem er vidne til ulykken?

§ Læreren underretter skolen så hurtigt som muligt.

§ Læreren tager sig af de øvrige elever – vær opmærksom på, om nogle af eleverne reagere ved at gå i panik eller chok.

§ Læreren sørger for at bringe de øvrige elever tilbage til skolen.

§ Hvis det er muligt, tager den ene af lærerne med den/de forulykkede elev(er) på hospitalet.

Skolens håndtering af situationen:

§ Skolens ledelse underretter det/de berørte hjem

§ Skolens ledelse skaffer evt. hjælp til at få de resterende elever bragt hjem til skolen.

§ Skolens ledelse kontakter hospitalet for at få underretning om den/de forulykkede elever.

§ Skolens ledelse sørger for at underretteklasselæreren.

§ Skolens ledelse sørger for at underrette personalet i tilfælde af større ulykker.
Skolens håndtering af situationen, efter eleverne er tilbage på skolen:

§ Skolens ledelse sørger for, at en fra ledelsen samt en ekstra lærer står til rådighed, når lærere og elevgruppen vender tilbage til skolen.

§ Alt efter behov sørger skolens ledelse for forplejning af lærere og elever ved tilbagekomsten.

§ Skolens ledelse sørger for, at eleverne holdes samlet, indtil deres forældre afhenter dem.

§ Er der tale om en ulykke med dødelig udgang, træder handlingsplanen for dødsfald i kraft.

Opfølgning:

§ Eleverne skal haveærlige oplysninger om, hvad der er sket.

§ Reaktionsmønstrene efter en ulykke er ikke ens. Vær opmærksom på, at mange, som ikke umiddelbart ser ud til at reagere, kan få reaktioner senere. Både elever og lærere, som har behov for det, skal tilbydes særlig efterbehandling.

§ Ved skader, der fører til længere hospitalsophold, holder klasselæreren kontakt med hjemmet og sygehuset.

§ Hvis en elev får varige mén efter ulykken, følges dette specielt op af klasselæreren med hensyn til genforeningen med klasse- og skolemiljøet.

Gør evt. brug af Falcks psykologiske krisehjælp. Tlf.: 70 10 20 12 døgnet rundt.

Når ulykken sker på skolen:

Ved mindre alvorlige ulykker

Ved alvorlige ulykker:

§ Den/de lærere, der først er tilstede, underretter kontoret og forsøger at holde de øvrige elever væk fra ulykkesstedet. Ledelsen/kontoret tilkalder derefter hjælp (112)

§ Om muligt tilkalder læreren selv hjælp (112) og underretter derefter kontoret.

§ Ledelsen /kontoret sørger for, at en/flere andre personer kan hjælpe i situationen med hensyn til førstehjælp og beroligelse samt normalisering af situationen for de øvrige elever.

§ Skolens ledelse/kontoret kontakter det/de berørte hjem.

§ Har det forulykkede barn søskende på skolen, skal der tages hånd om dem.

§ Barnets klasse skal orienteres om ulykken.

§ Skolens ledelse sørger for, at der medsendes en person fra personalet til hospitalet med den/de tilskadekomne.

Opfølgning:

§ Eleverne skal have ærlige oplysninger om, hvad der er sket.

§ Reaktionsmønstrene efter ulykken er ikke ens. Vær opmærksom på, at mange, som ikke umiddelbart ser ud til at reagere, kan få reaktioner senere. Både elever og lærere, som har behov for det, tilbydes særlige efterbehandlinger.

§ Ved skader, der fører til længere hospitalsophold, holder klasselæreren kontakten med hjemmet og sygehuset.

§ Hvis en elev får varige mén efter ulykken, følges dette specielt op af klasselæreren med hensyn til genforeningen med klassen- og skolemiljøet.

 

Gør brug af Falcks psykologiske krisehjælp. Tlf.: 70 10 20 12 døgnet rundt.

AKTUELLE TELEFONNUMRE:

Alarmcentralen: 112

Falck vagtcenter: 70 10 20 30 (Hvis man har brug for assistance fra Falck, og det ikke er akut – Kommunens nummer oplyses: 00810000)

Lægehuset i Dronninglund: 98 84 18 88

Dronninglund Sygehus: 98 84 75 00

Landbetjenten i Dronninglund: Ulrik Elmkvist Eriksen 72 58 10 58

PPR: 99 45 44 18 (Kommunen: 99 45 45 45)

Falck, Psykologisk krisehjælp 70 10 20 12 hele døgnet.

På biblioteket findes materiale vedrørende sorgbehandling.

 


Dronninglund Friskole • Fredensgade 4A • 9330 Dronninglund • Tlf.: 98 84 30 99 • mail@dronninglundfriskole.dk