Vedtægter

 

Vedtægter for den selvejende institution

Dronninglund Friskole

Fredensgade 4, 9330 Dronninglund. CVR-nummer 78 15 04 16

 

§ 1   HJEMSTED

Dronninglund Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Brønderslev kommune. Skolen er oprettet den 5. august 1985 af en kreds af kristne forældre, indenfor den Luthersk Evangeliske Kirke..

 

§ 2   GRUNDLAG

 Skolen bygger sin virksomhed på den tro og overbevisning,

  • At hele Bibelen er Guds inspirerede, fuldt troværdige og ufejlbarlige ord og den absolutte autoritet i alle spørgsmål vedrørende kristen tro, lære og livsførelse.
  • Samt de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter.

  

§ 3   FORMÅL

 Institutionens formål er at drive friskole efter de til enhver tid gældende bestem­melser om friskoler og private grundskoler m.v.

Skolens formål søges opnået ved:

  • At ansætte fagligt kvalificerede lærere, der er indforstået med det i §2 anførte, og som nøje er gjort bekendt med skolens kristne- og pædagogiske linje, og som uforbeholdent vil følge den. Den til enhver tid siddende bestyrelse, har fri mulighed for at ansætte og afskedige skolens fast ansatte personale.
  • At undervise i overensstemmelse med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
  • At såvel skolens styrelse som dens ansatte opfatter opgaven ved skolen som et kald hvorunder foreningsmæssige og lignende interesser må underordnes.
  • Skolens styrelse og dens ansatte skal til enhver tid overholde gældende lovgivning og regler vedrørende frie grundskoler.
  • At skolen i samarbejde med forældre bibringer børnene almennyttige kundskaber.
  • At skolen under trygge forhold styrker elevernes karakter og ordenssans og fremmer deres evne til selvstændig vurdering og stillingtagen, samt opøve deres ansvarsbevidsthed overfor den enkelte og helheden.
  • At skolen med hele sit virke skal være med til at opdrage og præge eleverne i retning af sand kristen livsførelse.

Undervisning i kristendomskundskab skal bibringe eleverne fyldigt kendskab til den bibelske åbenbaring og i øvrigt være i overensstemmelse med §2.

 

§ 4   FORÆLDREKREDS

 1.    Forældrekredsen består af forældre til børn på skolen. Forældre til børn på skolen skal være indforstået med, at skolen drives på dens vedtægtsmæssige grundlag og formål, således som det er beskrevet i §§ 2 og 3. Forældrenes rettigheder i medfør af lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje.

2.    Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med at skolen giver en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. lov om friskoler og private grundskoler m.v. Forældrekredsen fastsætter nærmere regler for varetagelsen af tilsynet.

3.    Forældrekredsen vælger for højst fire år ad gangen en eller flere personer uden for forældre­kredsen som tilsynsførende til at føre tilsyn med elevernes standpunkt m.v. i henhold til ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.”.

4.    Den eller de tilsynsførende afgiver hvert år en skriftlig erklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse om de forhold, der er nævnt i stk. 3.

I øvrigt skal den tilsynsførende virke i henhold til de bestemmelser, der er fastsat i “Lov om friskoler og private grundskoler m.v.”.

5.    Ordinært møde i forældrekredsen afholdes på skolen hvert år inden udgangen af juni. Mødedatoen meddeles forældrene senest fire uger før denne. Bestyrelsen indkalder skriftligt forældrekredsen med mindst 14 dages varsel.

 6.    På det ordinære forældrekredsmøde vælges af og blandt forældre to medlemmer til skolebestyrelsen. Begge de valgte medlemmer skal være forældre til børn på skolen.

7.    Sammen med indkaldelsen til ordinært forældrekredsmøde sendes dagsorden, der mindst skal indeholde:

- Valg af dirigent og referent
- Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.
- Valg af tilsynsførende (mindst hvert 4. år)
- Eventuelt

Valghandlingerne foregår efter de retningslinjer, der er gældende for valg af tilsynsførende ved friskoler og private grundskoler m.v.

8.    Beslutninger på forældrekredsmødet træffes ved almindelig stemmeflerhed. Forældre­kredsmødet er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Ved valg af tilsynsførende og de bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges af og blandt forældrene efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende, kan der gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed over et barn på skolen. Jf. bekendtgørelse om valg af tilsynsførende §3,stk.2.

9.    Over det på forældrekredsmødet passerede tages der referat. Referatet godkendes og underskrives af mødeleder, som herefter afleverer eller sender det til skolelederen indenfor 14 dage.

§ 5   SKOLEKREDS

1.   Med­lemskab af skolekredsen forudsætter, at man er indforstået med, at skolen fastholdes på dens grundlag og formål, således som det er beskrevet i §§ 2 og 3, og at man efter evne er villig til at deltage i dens økonomiske opretholdelse.

De personer, der tilhører forældrekredsen, er automatisk medlem af skolekredsen og kan ikke suspenderes fra skolekredsen.

Skolekredsen er efter ansøgning til bestyrelsen åben for andre, som føler sig knyytet til skolen.

2.  Medlemskab af skolekredsen er en ret for forældre og andre med forældremyndighed over et barn på skolen. For andre kan medlemskabet ophæves af bestyrelsen hvis medlemmet er i restance med kontingent, eller anden fastsat økonomisk ydelse til skolen. Bestyrelsen kan ligeledes ophæve medlemskabet, for andre end forældrekredsens medlemmer, hvis medlemmet ikke opfylder de angivne forudsætninger for medlemskab af skolekredsen.

3.   Bestyrelsen fastsætter kontingent for medlemskab af skolekredsen. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.

Medlemskab af skolekredsen giver ret til ved fremmøde på skolekredsmøde at afgive stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Ordinært skolekredsmøde afholdes på skolen hvert år inden udgangen af maj Mødedatoen meddeles skolekredsens medlemmer senest fire uger før denne. Bestyrelsen indkalder skriftligt skolekredsens medlemmer med mindst 14 dages varsel..

Sammen med indkaldelsen til ordinært skolekredsmøde sendes dagsorden, der mindst skal indeholde:

- Valg af dirigent og referent
- Skolebestyrelsens beretning
- Forelæggelse af sidste regnskabsårs reviderede regnskab 
- Indkomne forslag

- Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på det ordinære skolekredsmøde, herunder evt. kandidater, som ønskes opstillet til bestyrelsen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest tre uger før mødets afholdelse.

Ekstraordinært skolekredsmøde afholdes, hvis bestyrelsen ønsker det. Ekstra­ordinært skolekredsmøde skal afholdes, såfremt 2 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 1/3 af skolekredsens medlemmer fremsætter krav herom. Dagsorden skal fremsendes sammen med indkaldelsen 14 dage før mødets afholdelse.

Beslutninger på skolekredsmødet træffes ved almindelig stemmeflerhed. Skole­kredsmødet er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte. ( med undtagelse af beslutninger vedr. vedtægtsændringer og skole nedlæggelse, jf. §§ 11 og 12) Afstemninger om vedtægtsændringer, nedlæggelse af skolen, foretages skriftligt.

8.    Over det på skolekredsmødet passerede tages der referat. Referatet underskrives af mødets dirigent og afleveres eller sendes til skolens leder inden 14 dage.

 

§ 6   SKOLENS DRIFT

 

1.    Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud, ved skolepenge for eleverne efter lov om friskoler og private grundskoler m.v., ved eventuelle bidrag fra skolekredsen samt ved gaver.

2.    Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller udbytte af nogen art.

3.    Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen, og anvendes til kapital til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, f.eks. til forbedringer af undervisningsmateriale, til byggeforanstaltninger og lignende.

4.    Likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne herom i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

 

§ 7   BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING

1.    Bestyrelsen består af fem medlemmer, hvoraf mindst de tre skal være medlemmer af skole­kredsen, og mindst to medlemmer skal være forældre til børn på skolen.

Bestyrelsens medlemmer vælges således:

To medlemmer vælges, ved det ordinære forældrekredsmøde, af og blandt forældrene til elever på skolen efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende. Valgperioden er to år. Hvert år afgår et medlem. Genvalg kan finde sted.

Tre medlemmer er selvsupplerende, og vælger i fællesskab deres efterfølgere efter samråd med bestyrelsen. Valgperioden er tre år. Hvert år afgår et medlem. Genvalg kan finde sted.

Skolen skal til enhver tid overholde habilitetsbestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler m.v.

2.    Forældrene skal have mulighed for at vælge mindst en suppleant. Ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperiodens løb skal kravet om mindst to forældrerepræsentanter i bestyrelsen fortsat opfyldes. Endvidere kan et forældrekredsvalgt bestyrelsesmedlem kun erstattes af en suppleant valgt af og blandt forældrene.

De forældrekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske, jf. vedtægtsbekendtgørelsens § 4, stk. 4.

Bestyrelsens medlemmer er bundet af skolens vedtægtsbestemte formål. Et bestyrelsesmedlem kan ikke afsættes i funktionsperioden, dog udtræder et medlem med øjeblikkelig varsel, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbestemmelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf.lovens§5 stk.6 og vedtægtsbekendtgørelsen. Såfremt den valgte suppleant ikke kan indtræde i bestyrelsen, vælges eller udpeges et nyt bestyrelsesmedlem hurtigst muligt for resten af perioden.

3.    Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd jævnfør lov om ligestilling af kvinder og mænd.

4.    Skolens leder og andre ansatte ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen, og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, såfremt de er forældre til børn på skolen.

5.    Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. De kan ikke mod­tage honorar af skolens midler for varetagelse af hvervet som bestyrelsesmedlem.

6.    Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

7.    Skolens leder deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af enkeltsager, der vedrører skolelederen kan bestyrelsen suspendere skolelederens mødedeltagelse.

 

§ 8   BESTYRELSENS OPGAVER

1.    Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for Under­visningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med disse vedtægter, lovgivningen og andre retsregler. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i ”Lov om friskoler og private grundskoler mv.”.

Skolens leder har over for Undervisningsministeriet og skolens bestyrelse ansvaret for den daglige og den pædagogiske ledelse af skolen i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.

2.    Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene, størrelsen af forældrebetalingen for skolefritidsordningen og størrelsen af det kontingent, der betales for medlemskab af skolekredsen, samt træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om ethvert andet overordnet spørgsmål, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.

3.    Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen vælger en eller flere tilsynsførende og fastsætter retningslinjer for forældrekredsens eget tilsyn med skolen.

4.    Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til møde, hvor alene forældrekredsen kan foretage valg af tilsynsførende og valg af de to forældrerepræsentanter til bestyrelsen.

5.    Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder. I samråd med skolelederen ansætter og afskediger bestyrelsen andet fastansat pædagogisk og ikke pædagogisk personale. Vikar og midlertidigt personale ansættes af skolelederen, i samråd med skolens formand.

6.    Bestyrelsen vælger revisor, og bestyrelsen har ansvaret for, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryg­gende måde, herunder at den valgte revisor udfører sit arbejde korrekt efter gældende regler.

7.    Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og tage skyldige økonomiske hensyn.

8.    Bestyrelsen har ansvaret for, at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport i overensstemmelse med gældende regler. Årsrapporten skal revideres i overensstemmelse med loven og andre retsregler om frie grundskoler. Årsrapportens udarbejdelse, revision og afslutning skal være afsluttet senest 31/3. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive årsrapporten og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder habilitetsbetingelserne for medlemskab af bestyrelsen.

9.    Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Forældre til elever og fastansatte ved skolen har dog altid ret til indsigt i budgetter, regnskaber, revisionsprotokol og andre af bestyrelsen godkendte dokumenter. Bestyrelsen kan også tildele retten til andre. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

 

§ 9   BESTYRELSENS ARBEJDE

1.    Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden, der optages som bilag til vedtægterne. Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.

2.    Formanden indkalder mødedeltagere til bestyrelsens møder og giver forinden møderne de pågældende underretning om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem, og bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev.

3.    Et bestyrelsesmedlem samt den eller de tilsynsførende er inhabil i sager, hvor vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt er de almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, der er gældende for offentlig forvaltning, gældende for bestyrelsens medlemmer, lederen og andre ansatte ved skolen samt den eller de tilsynsførende.

4.    Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal endvidere indføres i protokollen.

5.    Bestyrelsesmedlemmer må ikke samtidig eje eller sidde i bestyrelsen for en virksom­hed, som udlejer bygningen til skolen.

 

  § 10  TEGNINGSRET

1.    Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura.

2.    Til køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendom kræves underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

 

§ 11   VEDTÆGTSÆNDRING

1.    Bestyrelsen og skolekredsmødet træffer i fællesskab beslutning om vedtægtsændringer. Vedtægtsændringer skal vedtages i bestyrelsen med 4/5 flertal og af skolekredsmødet med et flertal på 2/3 af de fremmødte skolekredsmedlemmer, på 2 på hinanden følgende ordinære eller ekstraordinære skolekredsmøder.

 

§ 12   NEDLÆGGELSE

 1.    Dersom skolen ikke længere har mulighed for at virke i henhold til sit grundlag og formål ( §§ 2 og 3.) skal den nedlægges.

Bestyrelsen skal træffe beslutning om nedlæggelse af skolen i de tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen.

2.    Beslutning om nedlæggelse af institutionen kan kun træffes på et skolekredsmøde, hvor mindst 2/3 af samtlige skolekredsmedlemmer stemmer for nedlæggelse. Opnås et sådan flertal ikke, kan spørgsmålet om nedlæggelse, mindst 16 dage efter, forelægges på et nyt skolekredsmøde, hvor det kan vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte skolekredsmedlemmer stemmer for nedlæggelse.

3.    Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse. Ministeriet skal orienteres af bestyrelsen, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

Bestyrelsen skal orienterer forældrekredsen om beslutningen om  nedlæggelse og om grundlaget herfor, umiddelbart efter at beslutningen er truffet.

4.    Det påhviler endvidere, i tilfælde af institutionens nedlæggelse, den siddende skolebestyrelse at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er gennemført efter loven, idet skolebestyrelsen har ansvaret for bevarelse af skolens aktiver, og for det økonomiske opgør, i anledning af skolens nedlæggelse, foretages efter loven, samt for at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelse herom.

5.    Muligt overskydende midler anvendes, med undervisningsministeriets godkendelse, til skoleformål, der støttes gennem loven om friskoler og private grundskoler m.v. fortrinsvis til skolearbejde med et evangelisk grundlag og formål efter bestyrelsens forslag.

 

§ 13   GODKENDELSE

Skolens vedtægt samt vedtægtsændringer skal godkendes af Undervisningsministeriet for så vidt angår bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold.

 

Således vedtaget af skolens bestyrelse den …………….

Randi Boel Christensen, Nordre Ringgade 12,
9330 Dronninglund
   
Randi Boel Christensen
Næstformand
Henrik Juel Christensen, J.P.Jensensvej 4,
Fl. Skjold, 9330 Dronninglund.
   
Henrik Juel Christensen
Maj-Britt Bang, Albækskovvej 10,
Mølholt, 9300 Sæby
   
Maj-Brit Bang
Henning Møller Jacobsen, Dankærvej 8, Ulsted,
9370 Hals.
   
Henning Møller Jacobsen
Formand
Bent Christensen, Irisvej 21 a,
9330 Dronninglund.
   
Bent Christensen

Der angives bestyrelsesmedlemmers navn og adresse med maskinskrift, hvor det samtidig fremgår hvem der er formand og hvem der er næstformand. Alle bestyrelsesmedlemmer underskriver herefter.

Vedtægten indsendes i original til Undervisningsministeriet i tre eksemplarer.

 


Dronninglund Friskole • Fredensgade 4A • 9330 Dronninglund • Tlf.: 98 84 30 99 • mail@dronninglundfriskole.dk